sài gòn hấp hối (saigon dying)

Âm u trời đất để tang
Thất kinh hồn vía chạy quàng tìm nhau
Sài gòn hấp hối cơn đau
Bỗng dưng nước mất , nát nhàu tim gan
Súng gươm bỏ lại sa tràng
Giày sô áo trận bàng hòang vất đi
Tương lai một cõi đen xì
Lao nhao Việt Cộng  lưỡi lê đón chào
Thiên đường gẫy gánh còn đâu
Mở toang địa ngục thương đau đang chờ

                                     by Ngô Văn Diệm

 

Heaven and Earth in gloom and mourning
Running terrified and frantic
Saigon is in the throes of death
Suddenly the beloved country ceases to exist
Weapons are left by the roadside
Uniforms and boots cast aside
The future is a black place
There will be nothing for the losers
Heaven has been shattered
And the darkness of Hell await